Od roku 1995- 2001  jsme  v Praze samostatně restaurovali pro  zadavatele z Pražského magistrátu , Pražského  Arcibiskupství a Památkového  ústavu středních Čech. 
Pro magistrát jsme provedli desítky  umělecko-historických  průzkumů objektů  a restaurátorských prací , například restaurování fresky sv. Eliaše na ohnivém voze  v budově bývalého karmelitánského semináře na Petříně  .
Pro Arcibiskupství jsem zajišťoval umělecko-historické průzkumy.
Pro Památkový ústav středních Čech  jsem smluvně zajišťovali  průzkum a návrh na restaurování  více než 300 polychromovaných dřevěných plastik znázorňujících sv. Jiří ze sbírky Františeka Ferdinanda d'Este na Konopišti a některé z nich jsme také restaurovali. 
Dále jsem v letech 1997-98  pracovali jako restaurátoři  na Pražské Loretě, kde jsem provedli  samostatný restaurátorský průzkum historických omítek stěn ambitu s povrchovou úpravou a celkové restaurování nalezených fragmentů s jejich rekonstrukcí.

Následně jsme  pracovali tři roky  jako smluvní prováděcí restaurátoři na celkovém restaurování tří oltářů v interieru kostela Panny Marie Vítězné / v příloze kolaudační zápisy/ a na obnově omítkového pláště průčelí kostela / průzkum, určení návrhu a realizace provedení barevnosti a , technologické postupy , materiály, dozor prováděcí stavební firmy/ . 
Pro řád Boromejek jsme restaurovali v exterieru kláštera na  Petříně rozměrnou malbu  Svaté rodiny  a pro řád Premonstratů freskovou výzdobu dvou kaplí v interiéru baziliky v Doksanech.
Pro magistrát jsme restaurovali  rozměrnou nástěnnou malbu Nejsvětější  Trojice   umístěnou v exterieru na domě vedle Malostranské radnice v Praze .
V roce 2001 jsme pracovali v Římově v jižních Čechách.  Dále jsme pracovali pro Biskupství v Českých Budějovicích a pro památkový ústav jižních Čech.   Máme za to , že nejen podle kolaudačních zápisů byli všichni investoři s pracemi  spokojeni a ze všech prací mám kladné kolaudační zápisy a písemné reference bez reklamace. Nejrozsáhlejší prací v jižních Čechách je obnova freskové výzdoby  kaplí pašijové cesty, kde práce probíhají průběžně dodnes. 
V letech  2008-2009  jsme s panem farářem  a farniky ve Vodnanech zajistili dotaci a kompletně  restaurovali malířskou výzdobu od  Mikuláše Alše interiéru presbytáře Děkanského  kostela  Navštívení Panny Marie ve  Vodňanech.  
V letech 2009 až 2010 jsme pomohli zajistit magistrátní dotaci a restaurovali sala terrenu  Velkopřevorského paláce pro Suverenní řád  maltézských rytířů.

Pro soukromé investory jsme provedli v letech 2011 a 2012 opravu fasády a  částečně interieru památkově chráněného funkcionalistického domu  na Vinohradech  v rozsahu 1600 metru čtverečných.  Zde jsem prováděli kompletní zajištění a provedení prací.

V letech 2013 a 2014 jsem  pokračoval v restaurátorských praci v areálu Římovské pašijové cesty.  Byly provedeny umělecko historické průzkumy více kaplí , podílel jsem se na vypracování podkladů pro udělení dotace  a  restauroval malířská umělecká díla.   V letech 2013 až 2014 jsem také provedl  umělecko - historické průzkumy interiéru a exteriéru novorenesanční  budovy ČVUT na Karlově náměst, včetně exteriéru historických budov vnitřního nádvoří,  s určením a vypracováním podoby původní barevnosti. V roce 2014 jsem provedl kompletní umělecko historický průzkum exteriéru Kolowratské věže na zámku ve Zruči  nad Sázavou  a celkově  zajištil  a konzervoval  všechny historické  omítkové  vrstvy  pláště věže. V letech 2014 až 2015 jsem provedl  pro muzeum v Kolíně umělecko – historické průzkumy  interiéru i exteriéru  gotické tvrze Hradenín v návaznosti v roce 2015  s upevněním a konzervací 130 metrů čtverečních původních gotických omítek. V roce 2015 jsem vypracoval více umělecko- historických průzkumů /např.v   rezidenci velvyslanectví Velkopřevorského paláce, divadelní scény Říše loutek, na státním zámku ve Vranově na Dyjí / a restauroval malířská díla ze soukromých sbírek. 

V roce 2016 byly provedeny rozsáhlé umělecko -historické průzkumy  Dominikanského dvora v  Praze-Bráníku  , usedlosti Mazanka v Praze  ,  interiéru obecního úřadu v Bělči nad Sázavou , stratigrafický umělecko-historický průzkum  fasád  secesního činžovního domu Čechova 22 v Praze 7, účast na celkové rekonstrukci tři  funkcionalistických bytů v Praze 3, zajištění a sejmutí transféru nástěnné   figurální výzdoby evangelické  modlitebny v Bělči  nad Sázavou , restaurování malířským děl  ze soukromých sbírek z období baroka  a 19.století . 

V roce 2017   byly pro zadavatele  provedeny rozsáhlé restaurátorské práce  při  konzervaci  historických omítek  interiéru a exteriéru  státního zámku v Lipnici,  celkové restaurování  a rekonstrukce secesní šablonové výzdoby  evangelické modlitebny v Bělči nad Sázavou , společně s  celkovou rekonstrukcí klasicistní šablonové výzdoby schodiště a  vestibulu v obecních úřadě v Bělči nad Sázavou . Osazení transferu secesní výzdoby na původní místo evangelické modlitebny a  celkové restaurování  transferovaných odkrytých klasicistních  prvků dřívější výzdoby na  přenosné panely.   Restaurování malířských děl ze soukromých sbírek.

Uvádíme zde orientačne pouze dlouhodobější restaurátorské práce .